Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 340

JUNTA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A.

Per l'acord del Consell d'Administració de la societat TRANSPORTS ELÈCTRICS interurbans, SA de 21 de març de 2017, per la present es convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà, al domicili social situat al carrer Sardenya, núm 16 de Girona - 17007-, per al proper dia 19 de juny de 2017 , a les 16.30 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, en segona convocatòria, per a l'endemà a la mateixa hora i lloc, sota el següent.
Ordre del dia

JUNTA ORDINÀRIA

Primer.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de la Societat, i de l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016. Aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2016.

Segon.- Aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme per l'Òrgan d'Administració de la Societat en l'exercici 2016.

Tercer.- Delegació de facultats.

Quart.- Redacció, Lectura i, si escau, Aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament, si no, d'Interventors perquè procedeixin a la seva aprovació.

Ordre del dia

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

Primer.- Nomenament Auditors de Comptes

Segon.- Delegació de facultats.

Tercer.- Redacció, Lectura i, si escau, Aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament, si no, d'interventors perquè procedeixin a la seva aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com, si s'escau l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de Comptes.

Girona, 21 de març de 2017. - El secretari del Consell d'Administració.