Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 406

JUNTA ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A.

Per l'acord del Consell d'Administració de la societat TRANSPORTS ELÈCTRICS interurbans, SA de 20 de març de 2018, per la present es convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que es celebrarà, al domicili social situat al carrer Sardenya, núm 16 de Girona - 17007-, per al proper dia 29 de maig de 2018 , a les 16.30 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, en segona convocatòria, per a l'endemà a la mateixa hora i lloc, sota el següent.

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINARIA


primer Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de la Societat i de l’Informe de Gestió corresponent a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2017. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del Resultat de l’exercici 2017.

Segon. Aprovació, si s’escau, de la gestió social realitzada per l’Òrgan d’Administració de la Societat a l’exercici 2017.

tercer Delegació de facultats.

Quart Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d’Interventors perquè duguin a terme la seva aprovació.

ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINARIA


Primer Nomenament de l’Auditor de Comptes.


SegonDelegació de facultats.


TercerRedacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d’Interventors perquè duguin a terme la seva aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com, si s'escau l'informe de gestió i l'Informe de l'auditor de Comptes.

Girona, 20 de març de 2018. -

El secretari del Consell d'Administració.