Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

Política de privadesa


Política de privadesa i Protecció de dades

TRANSPORTS ELèCTRICS INTERURBANS S.A. (d?aquí en endavant TEISA) respecta i protegeix la privacitat de les dades personals dels seus usuaris i de tercers, que accedeixin a la nostra plataforma. Per nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que els puguin afectar: SI US PLAU llegeixi aquesta política de privacitat abans de registrar-se a la nostra pàgina, i davant qualsevol dubte, ens trobarà al correu lopd@teisa-bus.com.


1.- INFORMACIó BàSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Responsable del tractament:

- TRANSPORTS ELèCTRICS INTERURBANS SA (TEISA) 17007 GIRONA
- CIF A17000316

Finalitats principals del tractament:

- Gestionar el seu registro como usuari en la plataforma.
- Oferir-li informació dels nostres serveis i d?empreses relacionades.

Bases Legitimadores del tractament:

- Execució del contracte de prestació de serveis.
- Consentiment.
- Compliment de les obligacions legals.

Destinataris principals:

- TEISA i empreses del mateix grup empresarial i per les mateixes finalitats.

Drets:

- Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
- Revocació del consentiment prestat.

Procedència:

- Facilitats pel seu titular.
- Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades:

- No estan previstes.

Delegat protecció de Dades:

- No obligat per volum.


2.- AMPLIACIó INFORMACIó BàSICA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TEISA està domiciliada a GIRONA, Carrer Sardenya nº16 amb codi postal 17007 i inscrita en el Registro Mercantil de Girona, tom 574, foli 158, fulla GI-10984.
Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant el correu lopd@teisa-bus.com o bé trucant al telèfon 972.20.48.68 en horari d?oficina.

Per conèixer el cost de la trucada des d?una xarxa fixe/mòbil ha de consultar amb el seu operador.


3.- CATEGORIES DE DADES QUE TRACTEM.

Per tant, quan vostè es registri a TEISA, li demanarem i recollirem únicament aquelles dades que siguin necessàries per atendre les finalitats de tractament i que són:

Dades d?identificació: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic i postal, i aquelles que en cada cas concret siguin necessàries per la prestació dels serveis.


4.- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

TEISA tracta les dades facilitades per vostè, per garantir la correcta gestió dels serveis proporcionats, mitjançant la nostra plataforma https://www.teisa-bus.com, i, la nostra APP.

També volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes i serveis, sempre i quan vostè ens ho autoritzi. L?informem que sempre podrà retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres mitjançant el correu lopd@teisa-bus.com.


5.- BASES LEGITIMADORES PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Per l?alta i registre de l?usuari dins de la plataforma de TEISA, la base legitimadora és el consentiment de l?interessat que se sol·licita en cada cas.

Per la remissió d?informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d?empreses afins, la base legitimadora és l?interès legítim de l?empresa per dur a terme aquests tractaments, d?acord amb la normativa vigent.


6.- DESTINATARIS DE LES DADES

TEISA no comunica ni cedeix les seves dades a tercers excepte a:

- Empreses que pertanyin al mateix grup empresarial.


7.- TERMINI DE CONSERVACIó DE LES DADES

TEISA l?informa que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari, per les finalitats del tractament pel qual han estat proporcionades, sempre que l?Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Transcorreguts aquests terminis es procedirà a l?eliminació dels mateixos.


8.- DRETS QUE L?ASSISTEIXEN

Per l?exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt nº 1. Es tracte d?un procediment gratuït i ha d?anar acompanyat sempre del document acreditatiu de la seva identitat.


9.- QUINES MESURES DE SEGURETAT IMPLANTEM PER TENIR CURA DE LES DADES?

TEISA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d?aplicació, adoptant a l?efecte de les mesures d?índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l?estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

- Funcions i obligacions del personal
- Registre d?esdeveniments
- Gestió de suports i documents
- Control de Accés
- Identificació i autenticació
- Copia de seguretat i recuperació

No obstant això, en altres casos, TEISA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d?acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l?Usuari o Client.

10.- CANVIS EN LA POLíTICA DE PRIVACITAT

TEISA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, amb la finalitat d?adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsit, anunciarà a través de la seva pàgina web els canvis introduïts, amb una antelació raonable a la de la seva posada en funcionament.

última actualització: 15 de maig de 2018
© 2018 TEISA Tots els drets reservats.


Ús del web

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL SERVEI

A continuació TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A., en endavant TEISA , l'informa de les condicions generals d'utilització dels nostres serveis, però si desitja ampliar aquesta informació estem a la seva disposició a C/ Sardenya, 16 17007 GIRONA , telèfon 972.204.868.

1.-NORMES D'UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT PER CARRETERA

1.1.-Els nens menors de 4 anys acompanyats per un adult tindran el bitllet gratuït. Només s'aplicarà aquest descompte per un nen acompanyat d'un adult.

1.2.-Les parades durant el trajecte són les establertes oficialment i no son modificables ni substituïbles per l'usuari , motiu pel que NO es podran realitzar parades diferents a les preestablertes o aprovades.

1.3.-L'ús del cinturó de seguretat és d'obligatorietat per aquells vehicles que en disposin, i l'usuari n'és responsable del seu ús. En el cas de persones amb mobilitat reduïda, és obligatori l'ús dels sistemes d'anclatge així com el cinturó de seguretat, en el cas que l'usuari no vulgui utilitzar-los, l'empresa es reserva el dret d'admissió i s'eximeix de qualsevol responsabilitat si l'usuari manipula o fa un mal ús d'aquests sistemes.

1.4.-Per tal d'agilitzar el servei i seguint les indicacions de l'article nº 6 del Decret de Tarifes, de la normativa de la Generalitat de Catalunya, no es podrà garantir el canvi de bitllets d'import superior a 20 eur, en qualsevol transport interurbà.

1.5.- Tot i que no està establert a cap normativa, l'usuari que viatgi com a acompanyant d'una persona invident, no caldrà que aboni el bitllet

1.6.-No està permès fumar a l'interior dels vehicles ni consumir aliments o begudes de cap tipus.

1.7.-L'empresa es reserva fer ús del seu dret d'admissió a aquells usuaris que consideri que fan o no puguin fer un ús correcte de les seves instal·lacions (en les que s'inclouen els vehicles de transport), a títol d'exemple i amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu no s'admetran viatgers embriacs, ni drogats, ni portadors d'armes o objectes que puguin ser usats coma a tal.

1.8.- L'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei , no permet l'entrada i/o utilització de les seves instal·lacions (en les que s'inclouen els vehicles de transport) als usuaris que vagin descalços, amb el tors nu o sense pantalons llargs o curts, com per exemple banyadors mullats, o de qualsevol altra manera contrària a les bones costums i a l'ordre públic.

1.9.-L'empresa informa als usuaris/es que no es permesa l'entrada a les seves instal·lacions (en les que s'inclouen els vehicles de transport), de paquets o efectes que per les seves mides, classe, quantitat o males olors puguin afectar a la resta d'usuaris del servei. Tampoc es permet l'entrada d'equipatge i/o paquets amb matèries perilloses o objectes perillosos.

1.10.-L'empresa no permet l'entrada d'animals dins dels vehicles, a excepció dels gossos pigall per a invidents. Només es permetrà l'entrada d'animals, dins de la bodega del vehicle i mitjançant l'ús de transportins homologats.

1.11.-. Bicicletes :

D'acord amb l'Ordre TES/376/2014, que fa referència a la normativa sobre el transport de bicicletes. i segons el que regular l'article 8, la normativa a seguir per l'empresa TEISA serà: TRANSPORT URBÀ GIRONA, BANYOLES, LÍNIA DEL TAV o VEHICLES SENSE BODEGA - Només s'acceptaran bicicletes plegables i que estiguin plegades. No està permès entrar bicicletes tipus Girocleta. - Es podran transportar un màxim de 2 bicicletes (plegades) a la zona destinada per PMR (cadires de rodes) - En el cas que una persona amb cadira de rodes vulgui pujar a l'autobús, i l'espai destinat a PMR estigui ocupat per una bicicleta, aquesta haurà de baixar de l'autobús i esperar el següent, ja que tenen prioritat les cadires de rodes. - Només s'acceptarà una bicicleta per persona. - Els viatgers no hauran de pagar per pujar la bicicleta. TRANSPORT INTERURBÀ - Les bicicletes aniran sempre a la bodega, aquestes hauran de tenir un estat de neteja correcte i en cap cas s'acceptaran quan estiguin brutes (fang, greix,..). - El nombre de bicicletes que es pot admetre en cada vehicle estarà condicionat a l'espai disponible en funció de les dimensions del vehicle, per al vehicles de més de 45 places s'ha fixat un màxim de 2 bicicletes per autocar, doncs s'ha de preveure espai per la resta d'equipatge. (l'Ordre indica un màxim de 5 bicicletes) - El passatger que transporti una bicicleta a bord del vehicle serà responsable dels danys i perjudicis que aquesta pugui produir a altres passatgers, als seus equipatges i al mateix vehicle. - Només es podran carregar bicicletes a les parades on es pugui aturar i realitzar la parada amb total seguretat tant pels usuaris de l'autocar com pels de la via. Això vol dir en aquelles parades amb apartador per bus o dins d'una població. VEHICLES DE 8, 16, 28, 35 places - Només s'admetrà una bicicleta plegada a l'espai de bodega, reservant la resta per l'equipatge.

2.-HORARIS DEL TRANSPORT

L'empresa facilitarà amb antelació suficient als usuaris els horaris de la prestació dels seus serveis. És possible que aquests horaris puguin experimentar variacions i/o modificacions per causes al.lienes a la voluntat de l'empresa, tals com meteorologia, trànsit, obres públiques etc. L'empresa no assumeix cap mena de responsabilitat per les conseqüències que aquests retards i/o altres de diferent índole , puguin ocasionar a l'usuari/a.

L'empresa prega als usuaris/es que arribin a la parada de BUS amb antel.lació suficient a fi i efecte d'evitar endarreriments en la gestió del servei.