Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

Nota legal


Nota legal

Avís Legal

Benvingut a la pàgina web de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA) SA, allotjada sota la URL http://www.teisa-bus.com/ (d'ara en davant la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i condiciones d'ús de la Pàgina web que hauran de seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d'aquesta Pàgina web li confereix la condició d'usuari de la mateixa. Es per això que l'aconsellem una atenta lectura per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a prevista aquí queda totalment prohibida i es susceptible de generar responsabilitats davant del seu titular.

A través de la present Pàgina web, es facilita als usuaris la possibilitat d'accedir a la informació necessària, relativa als serveis i solucions que TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA) pot oferir-li.


1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit dins l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i del Comerç Electrònic, es disposa que TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA) sigui la propietària de la Pàgina web. La informació i continguts que es recullen en la mateixa, són propietat de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA). La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús distint al aquí previst queda totalment prohibit.

TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA), amb CIF A-17000316 és una empresa inscrita al Registre Mercantil de GIRONA, Tom 387 Foli 26 Fulla GI-7303 i domiciliada a GIRONA (17007) C/ Sardenya nº16. Telèfon 972.204.868, i direcció de correu electrònic lopd@teisa-bus.com.


2. Condicions d'accés, utilització i funcionament de la Pàgina web

L'accés a la Pàgina web és lliure excepte per aquells apartats per als quals s'exigeixi un "password" o contrasenya d'accés, que serà atorgat per TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA), a aquelles persones que lliurement decideixin registrar-se com usuari autoritzat i es trobin interessades en la contractació dels serveis i productes oferts en aquesta Pàgina web, de conformitat amb el que disposa el punt següent del present Avís Legal. Queda terminantment prohibit l'ús de contrasenyes i dades d'identificació de tercers, amb independència de l'origen mitjançant el qual s'hagin obtingut les dades i contrasenyes.

El registre com a usuari autoritzat per a la utilització de la Pàgina web és gratuït. Com a usuari de la Pàgina web de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA).
Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions en els continguts de la Pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) el dret a excloure l'accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l'accessibilitat a la nostra Pàgina web en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d'accés de la mateixa. En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) per fer-ho en qualsevol moment.


3. Us de les contrasenyes

És possible que l'accés a la totalitat de la informació de la Pàgina web exigeixi el registre previ per part de l'usuari, a través del formulari de registre disponible. Un cop registrat, l'usuari disposarà d'un nom d'usuari o "login" i d'una contrasenya, els quals conformen la clau d'accés que li permetrà ser identificat com a usuari registrat i autoritzat per a accedir a la informació confidencial, relativa a l'àrea privada de la pàgina web. Per efectuar el registre com a usuari de la nostra pàgina web, cal emplenar el formulari creat ad hoc. Si l'usuari decideix no facilitar les dades sol·licitades per a l'esmentat registre, TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) no podrà concedir a l'usuari web la condició d'usuari registrat.

Les contrasenyes que siguin facilitades per TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA), per a l'accés a la present Pàgina web, han de ser guardades per l'usuari de la Pàgina web amb la màxima diligència i responsabilitat, a l'efecte d'evitar que aquesta contrasenya pogués caure en mans d'un tercer, sent aquestes contrasenyes confidencials a tots els efectes.

Si l'usuari tingués alguna sospita que les contrasenyes facilitades per part de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) haguessin pogut caure en mans d'un tercer no autoritzat per al seu ús, la qual ha de notificar urgentment a TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) perquè aquesta pugui procedir a la seva modificació i / o anul·lació.


4. Enllaços

En el cas que en la present pàgina web, es disposessin d'enllaços o hipervincles cap a d'altres llocs d'Internet, TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


5. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d'aquesta Pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA) o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L'ús de la present Pàgina web no confereix als usuaris cap dret d'explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i / o industrial.

Segons el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i / o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina web.

TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l'exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.


6. Tractament de dades personals i política de privacitat.

En compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que es recullen directament a l'usuari a través dels diferents recursos disponibles en aquest lloc web, seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a tercers, excepte quan això sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat ("Esquí Bus") quedant incorporades en una base de dades del que és responsable TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA), amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds formulades pels interessats, i oferir-li informació actualitzada dels seus serveis. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA) mitjançant escrit dirigit a lopd@teisa-bus.com. El mateix procediment s'ha de seguir en els casos en què vostè ens vol revocar el consentiment prestat. El termini de conservació de les seves dades serà l'indispensable per a la realització de la finalitat que ens habilita excepte disposició legal en un altre sentit.

A continuació, us oferim el resum de la nostra política de privacitat.

Responsable del tractament TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA)
C/Sardenya nº16
17007 GIRONA
CIF A17000316

Finalitats principals del tractament:

- Gestionar el seu registro com usuari en la plataforma.
- Oferir-li informació dels nostres Serveis i d'empreses relacionades.
- Gestionar el servei contractat.
- Enviament de noticies.

Bases Legitimadores del tractament :

- Execució del contracte de prestació de serveis.
- Consentiment.
- Compliment d'obligacions legals.

Destinataris principals:

- TEISA i empreses del mateix grup empresarial i per les mateixes finalitats.
- Altres empreses que presten serveis auxiliares a TEISA.

Drets:

- Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
- Revocació del consentiment prestat.

Procedència:

-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No estan previstes

Delegat protecció de Dades

- No procedeix.


L'usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades que facilita TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris.

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.


7. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present Pàgina web es resoldrà d'acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.


Copyright 2018 © TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. (TEISA) C/Sardenya nº16 de Girona 17007.