Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

Atenció al client


 • Els nens menors de 4 anys acompanyats per un adult tindran el bitllet gratuït. Només un nen per adult.
 • No es podran realitzar parades diferents a les establertes oficialment.
 • L’ús del cinturó de seguretat és d’obligatorietat a aquells vehicles que en disposin, i l’usuari n’és responsable del seu ús. En el cas de persones amb mobilitat reduida, és obligatori l'ús dels sistemes d'anclatge així com el cinturó de seguretat, en el cas que l'usuari no vulgui utilitzar-los, l'empresa es reserva el dret d'admissió.
 • Per tal d’agilitzar el servei i segons normativa de la Generalitat de Catalunya, no s’acceptaran bitllets superiors a 20 € en transports interurbans.
 • Tot i que no està establert a cap normativa, l'usuari que viatgi com a acompanyant d'una persona invident, no caldrà que aboni el bitllet.
 • No està permès fumar a l’interior dels vehicles ni consumir aliments o begudes de cap tipus.
 • No s’admetran viatgers embriacs, ni drogats, ni portadors d’armes o objectes que puguin ser usats coma a tal.
 • No es permet l’entrada al vehicle a viatgers que vagin descalços, amb el tors nu o sense pantalons llargs o curts, com per exemple banyadors mullats.
 • Els horaris estan sotmesos a variables externes a l’Empresa com la climatologia, el tràfic, ...
 • Es prega acudir a la parada amb antelació.
 • L’empresa acceptarà embalums de mà i equipatges que el seu pes màxim sigui, per bitllet, de 15kg, o de 60kg quan es sumin 4 o més bitllets, sempre que el volum total no superi el mig metre cúbic. L’empresa no respondrà per la pèrdua o deteriorament de l’equipatge, la quantia màxima de responsabilitat de l’empresa serà de 14,50€/kg d’equipatge transportat, fins el màxim de pes de 10kg.
 • No és permès transportar equipatges amb matèries o objectes perillosos.
 • No està permès entrar al vehicle animals, a excepció de gossos pigall per a invidents.
 • D'acord amb l’Ordre TES/376/2014, que fa referencia a la normativa sobre el transport de bicicletes. i segons el que regular l’article 8, la normativa a seguir per l'empresa TEISA serà: TRANSPORT URBÀ GIRONA, BANYOLES, LÍNIA DEL TAV o VEHICLES SENSE BODEGA - Només s’acceptaran bicicletes plegables i que estiguin plegades. No està permès entrar bicicletes tipus Girocleta. - Es podran transportar un màxim de 2 bicicletes (plegades) a la zona destinada per PMR (cadires de rodes) - En el cas que una persona amb cadira de rodes vulgui pujar a l’autobús, i l’espai destinat a PMR estigui ocupat per una bicicleta, aquesta haurà de baixar de l’autobús i esperar el següent, ja que tenen prioritat les cadires de rodes. - Només s’acceptarà una bicicleta per persona. - Els viatgers no hauran de pagar per pujar la bicicleta. TRANSPORT INTERURBÀ - Les bicicletes aniran sempre a la bodega, aquestes hauran de tenir un estat de neteja correcte i en cap cas s’acceptaran quan estiguin brutes (fang, greix,..). - El nombre de bicicletes que es pot admetre en cada vehicle estarà condicionat a l’espai disponible en funció de les dimensions del vehicle, per al vehicles de més de 45 places s’ha fixat un màxim de 2 bicicletes per autocar, doncs s’ha de preveure espai per la resta d’equipatge. (l’Ordre indica un màxim de 5 bicicletes) - El passatger que transporti una bicicleta a bord del vehicle serà responsable dels danys i perjudicis que aquesta pugui produir a altres passatgers, als seus equipatges i al mateix vehicle. - Només es podran carregar bicicletes a les parades on es pugui aturar i realitzar la parada amb total seguretat tant pels usuaris de l’autocar com pels de la via. Això vol dir en aquelles parades amb apartador per bus o dins d’una població. VEHICLES DE 8, 16, 28, 35 places - Només s’admetrà una bicicleta plegada a l’espai de bodega, reservant la resta per l’equipatge.
 • en cas de produir-se alguna incidència o volgueu posar alguna reclamació, disposeu dels següents canals de comunicació : 1. telèfon gratuït 900.730.620. 2. formulari web : secció "suggeriments" a apartat atenció al client. 3. email a qualitat@teisa-bus.com. 4. per whatsapp al telèfon 972.20.48.68 5. per twitter @teisa1920 a través de missatge directe.
 • CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DE TITOLS INDIVIDUALS DE TRANSPORT DE VIATGERS I MITJANS DE PAGAMENT

  L'ús del serveis que l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS S.A. (TEISA) ofereix a l'usuari/a, només és podrà realitzar a canvi del pagament de la compra del bitllet. L'usuari/a haurà d'adquirir els bitllets en els punts de venda i/o taquilles habilitats a l'efecte per l'empresa , així com també mitjançant l’accés a la seva plana web i app habilitada a l’efecte. En el cas de no existir punt de venda, es podran adquirir els bitllets directament a l'autobús mitjançant prèvia sol.licitud a la persona habilitada a aquest efecte per l'empresa.

  3.1.-Taquilles i Punts de venda

  L'empresa permet a l'usuari/a el pagament en efectiu. També està permès el pagament amb targeta de crèdit i/o dèbit sempre i quan l'estat de la tecnologia en cada cas i lloc concret ho permeti.
  El titular de la targeta de crèdit/dèbit autoritza a Transports Elèctrics Interurbans S.A. o a qualsevol de les empreses del grup, a carregar a la targeta l'import segons el trajecte contractat i les condicions de la tarifa contractada.

  3.2.- Venda en els autobusos

  Si l'adquisició del bitllet es realitza a l'autobús només es permès el pagament mitjançant efectiu. Donades les condicions materials del transport, l'empresa només pot assegurar a l'usuari/a el canvi de bitllets de fins a 20 euros, eximint-se de qualsevol responsabilitat per la manca de canvi, i les conseqüències que aquest fet pugui comportar a l'usuari/a. La utilització del servei requerirà sempre la compra del títol. El titular de la targeta de crèdit/dèbit autoritza a Transports Elèctrics Interurbans S.A. o a qualsevol de les empreses del grup, a carregar a la targeta l'import segons el trajecte contractat i les condicions de la tarifa contractada.

  En el cas de venda anticipada de títols, l'empresa es reserva el dret de rectificar o cancel·lar reserves en cas de frau o error. Aquesta situació serà comunicada a l'usuari/a. En aquest cas, l'empresa notificarà en un termini màxim de 48 hores l'error, donant l'alternativa al client d'acollir-se als ajustaments correctes o d'anular la reserva efectuada. En cas de frau l'empresa comunicarà aquesta situació a l'autoritat competent en la matèria.

  3.3.- Venda Online. Descripció del servei de compra

  La compra de títols de transport de viatgers (bitllets) a través de la nostra web suposa l’acceptació de les presents condicions, així com l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de condicions d’ ús i utilització del serveis que el GRUP TEISA mostra en la seva web de manera clara i accessible.

  La venda electrònica de títols de transports de viatgers a través de la nostra web està destinada a consumidors finals , segons el que disposa la Llei 1/2007, de 16 de novembre de consumidors i usuaris , per al consum propi o de les persones de les que legalment ostenti la representació. El comprador declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat jurídica necessària per contractar i obligar-se. El comprador assumeix la plena responsabilitat i sense reserves envers a l’accés i ús de la nostra aplicació, així com també respondrà de la veracitat i autenticitat de les dades per ell subministrades en els formularis de registre , que haurà de ser actual i veraç en tot moment.

  Els preus dels bitllets estan indicats en euros i inclouen els impostos corresponents, i l’assegurança obligatòria de viatgers. Els nens menors de 4 anys acompanyats d’ un adult tindran bitllet gratuït. Només s’aplicarà aquest descompte per un nen acompanyat per un adult i per a un sol trajecte al dia.

  TEISA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i de manera unilateral sense previ avís els preus dels bitllets, així com suspendre, cancel·lar la seva venda de manera temporal o definitiva , sempre i quan no es tracti de reserves confirmades per TEISA. Per fer un ús correcte d’aquesta excepció , li recomanem una atenta lectura d’ aquestes condicions generals , i de la resta d’informació posada a la seva disposició , així com també la impressió de la reserva confirmada.

  TEISA garanteix la disponibilitat de tot els títols de transport que s’ofereixen en aquesta web, així com el seient.

  El client podrà formalitzar la seva compra en l’ idioma en que sigui accessible la web.

  Per continuar amb el procediment de compra de bitllets online , el client haurà d’escollir mitjançant la selecció disponible el tipus i nombre de bitllet/s que vol adquirir, l’origen del trajecte , la destinació i l’ horari. Seguidament haurà d’ identificar-se completant les seves dades de caràcter personal necessàries per complementar la compra , i les dades de la targeta de crèdit o dèbit sol·licitades,per fer efectiu el pagament.
  Un cop finalitzat el procés de compra , es generarà un document nominatiu ( voucher) en el que figuren el/s títol/s adquirit/s, amb un codi QR, perquè el client ho imprimeixi o bé ho desi en el mòbil. Aquest document constitueix un títol vàlid per a viatjar en els medis de transport que s’ofereixen en aquesta web, en els termes en els que se ha realitzat la compra. TEISA informa als compradors que no ven títols oberts.

  3.4.-Acreditació de la compra online

  En el moment en que el comprador efectuï el pagament de la compra del títol de transport , TEISA li enviarà a l’adreça de correu electrònic facilitada , la confirmació de la mateixa , així com també un document adjunt en format PDF (voucher), en un termini màxim de 24 Hores.

  3.5.-Formalització del contracte online

  El contracte es formalitza en el moment en el que el client rep la confirmació de la contractació efectuada segons el que s’explica en el punt 3.4.- de les presents Condicions Generals de Contractació.

  3.6.-.-Cancel·lacions i anul·lacions online

  -Frau o error : En cas de venda anticipada de títols , TEISA es reserva el dret de rectificar o cancel·larà reserves en cas de frau o error. Aquesta situació serà comunicada a l’ usuari mitjançant l’ enviament de comunicació escrita enviada a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’ interessat. El termini màxim per efectuar aquesta comunicació serà de 48 hores a partir de conegut l’error. En aquests casos TEISA donarà la opció a l’interessat per acollir-se als ajustaments correctes o anul·lar la reserva efectuada. En cas de frau TEISA comunicarà aquesta situació a l’autoritat competent en la matèria.

  3.7.-Facturació i formes de pagament

  Segons el que disposa el Real Decret 1496/2003 , de 28 de novembre , per el que s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i es modifica em Reglament de l’ impost sobre el valor afegit , TEISA emetrà factura simplificada de la compra.

  3.8.- Mitjans de pagament:

  Per al pagament de les compres fetes mitjançant la nostra web , els mitjans de pagament acceptats són:

  - Pagament amb Targeta de crèdit o dèbit VISA i MasterCard :

  Un cop vostè seleccioni aquesta forma de pagament TEISA el reenviarà a la web de la corresponent entitat bancària , sobre la que TEISA no ostenta cap mena de control ni accés, motiu pel que serà absolut desconeixedor de les dades que allà li sol·licitin.
  Per una major seguretat l’informem que les seves dades bancàries no quedaran registrades en cap aplicació informàtica de TEISA, i únicament s’utilitzaran per efectuar el cobrament per part de l’entitat bancària.

  TEISA ha adoptat totes aquelles mesures disponibles segons l’estat de la tecnologia actual per a garantir que les comunicacions durant les transaccions electròniques es facin de manera segura ,sobretot en el que respecta a protocols i serveis de seguretat. La informació relativa a la compra del títol de transport es conservarà durant un plaç de 7 anys, transcorregut aquest plaç TEISA eliminarà l’esmentada informació.

Estació Girona

Estació d’Autobusos 17002  veure mapa

Horari d'oficina

 • 7:45h a 20:30h de dilluns a divendres.

Banyoles

Pl. Doctor Rovira, 5 17820  veure mapa
banyoles@teisa-bus.com
972 57 00 53 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 7:00h a 14:00h i 16:00h a 18:30h de dilluns a divendres.
 • 16:30h a 19:15h diumenges.
 • 7:00h a 15:00h de dilluns a divendres d'agost

Ripoll

Estació d'autobusos, c/ Estació, 7 17500  veure mapa
972 70 20 95 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 10:00h a 12:00h i 15:30h a 20:00h de dilluns a divendres.

Camprodon

Estació d'autobusos 17867  veure mapa
camprodon@teisa-bus.com
972 74 71 81 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 9:00h a 14:00h i 16:00h a 19:00h de dilluns a divendres.

Barcelona

c. de Roger de Llúria, 26, entl. 2B  veure mapa
barcelona@teisa-bus.com
932 15 35 66 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 8:30h a 14:30h i de 15:30h a 17:30h (de dilluns a dijous) i de 12:00h a 19:15h (divendres). TANCAT: 29, 30 i 31 de maig

Girona

TEISA oficines c. Sardenya, 16  veure mapa
info@teisa-bus.com
972 20 48 68 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • De 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres

Figueres

David i Manel - TEISA Figueres  veure mapa
figueres@teisa-bus.com
972 67 28 53 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 07:00h a 13:30h i 16:00h a 17:30h de dilluns a divendres.

Vic

Estació d'autobusos, c/ Pare Gallissà, 4 08500  veure mapa
administracio@eix-bus.com
93 889 25 77 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 8:00h a 13:00h i 15:00h a 18:00h de dilluns a divendres feiners.
 • 9:00h a 13:00h dissabtes (No agost).
 • 18:00h a 20:00h diumenges escoles.

Manresa

c/ Sant Antoni Mª Claret, s/n 08243  veure mapa
administracio@eix-bus.com
93 874 68 00 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 8:00h a 13:00h i 15:00h a 18:00h de dilluns a divendres.
 • 9:00h a 13:00h dissabtes.
 • 9:00h a 13:30h i 15:30h a 19:20h de dilluns a divendres el juliol i agost.

Olot

c/ Bisbe Lorenzana, 18 17800  veure mapa
olot@teisa-bus.com
972 26 01 96 / 900 730 620

Horari d'oficina

 • 6:00h a 13:30h i 14:15h a 20:00h de dilluns a divendres.
 • 16:00h a 19:30h diumenges (Fins a les 20:30h durant el curs escolar).

  He llegit i accepto la política de protecció de dades personals i de privacitat i consenteixo lliurement i expressament que l’empresa pugui tractar les meves dades personals en els termes establerts en la política de protecció de dades personals i de privacitat. *