Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 508

CONVOCATÒRIA Junta General d’Accionistes de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A.

CONVOCATÒRIA
Junta General d’Accionistes de TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A.
Per acord del Consell d’Administració de la societat TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. de 19 de març de 2019, per la present es convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que es celebrarà, al domicili social situat al carrer Sardenya, nº 16 de Girona – 17007 -, pel proper dia 21 de maig de 2019, a les 16:30 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, en segona convocatòria, pel dia següent a la mateixa hora i lloc, sota el següent
JUNTA ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
1. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de la Societat, i de l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2018. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del Resultat de l’exercici 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de la gestió social desenvolupada per l’Òrgan d’Administració de la Societat durant l’exercici 2018.
3. Delegació de facultats.
4. Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d’interventors perquè procedeixin a la seva aprovació.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
1. Nomenament d’Auditors de Comptes.
2. Nomenament o, si s’escau, reelecció dels i les membres que integren el Consell d’Administració.
3. Proposta d’ampliació de l’objecte social, amb la finalitat d’ampliar l’activitat de la nostra Companyia a l’activitat d’agència de viatges, i en conseqüència modificació de l’article 2 dels Estatuts Socials.
4. Delegació de facultats.
5. Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d’interventors per la seva aprovació.

Es fa constar als Srs. i Sres. Accionistes, de conformitat amb l’article 272 de la L.S.C. que, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com en el seu cas l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes. I que de conformitat amb l’article 287 de la L.S.C., es fa constar el dret que correspon a tots els socis d’examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada, així com l’informe justificatiu d’aquesta, així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents. Així mateix, i en virtut d’allò que disposa l’article 196 de la L.S.C., els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’Ordre del Dia.

Girona, 19 de març de 2019 – La Secretària del Consell d’Administració.