Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 740

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE TRANSPORTS ELCTRICS INTERURBANS, S.A.

Per unanimitat d’aquest Consell d’Administració s’acorda convocar als accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, que tindrà lloc en el domicili social de la nostra Companyia en el carrer Sardenya 16 de Girona -17007-, el pròxim dia 14 DE JUNY DE 2022 A LES 16:30H en primera convocatòria i si fos necessari, en segona convocatòria pel dia següent a la mateixa hora i lloc, amb el següent;
Ordre del dia

JUNTA ORDINÀRIA:

Primer. Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas dels Comptes Anuals corresponents al exercici 2021, decisió i aprovació en el seu cas de la distribució dels resultats.

Segon. Delegació de facultats.

Tercer. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta i nomenament d'interventors per a la signatura i l'aprovació.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer. Nomenament d’Auditors de Comptes per l’exercici 2022.
Segon. Proposta de fusió per absorció de la societat Giralt Cars SLU (Societat absorbida) per la Societat Transports Elèctrics Interurbans SA (Societat absorbent).
Per unanimitat del Consell d'Administració s'acorda procedir i, si escau, a proposar la Junta General Extraordinària corresponent, la fusió per absorció de la Societat Giralt Cars SLU (Societat absorbida), absorció que realitzaria la Societat Transports Elèctrics Interurbans (Societat absorbent). Per això aquest Consell d'Administració per unanimitat acorda aprovar i com a mínim proposar a la corresponent Junta General Extraordinària, la fusió per absorció descrita, i l'aprovació en aquesta Junta dels documents i acords següents:
1. Aprovació Balanç de Fusió.
2. Aprovació del projecte de fusió entre la Societat Transports Elèctrics Interurbans SA (Societat absorbent) i la Societat Giralt Cars SLU (Societat absorbida).
3. Acordar-aprovar la fusió per absorció entre la Societat Transports Elèctrics Interurbans SA (Societat absorbent) i la Societat Giralt Cars SLU (Societat absorbida).
4. Realització de les manifestacions pertinents respecte del contingut de l'acord de fusió.
5. Delegació de facultats per dur a terme aquest acord de fusió.
6. Acordada la fusió, fer les publicacions corresponents.

Tercer. Delegació de facultats.

Quarta. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la Junta i nomenament d'Interventors per a la seva signatura i aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com, si escau, l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes.
Així mateix es fa constar que els accionistes també podran exercitar els drets previstos als articles 93 i 196 de la LSC.