Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 848

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE TRANSPORTS ELCTRICS INTERURBANS, S.A.

Per unanimitat del Consell d’Administració celebrat el dia 27 de març de 2024, s’acorda convocar als accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, que tindrà lloc en el domicili social de la nostra Companyia en el carrer Sardenya 16 de Girona -17007-, el pròxim dia 4 DE JUNY DE 2024 A LES 16:00H en primera convocatòria i si fos necessari, en segona convocatòria pel dia següent a la mateixa hora i lloc, amb el següent;
Ordre del dia
JUNTA ORDINÀRIA:
Primer. Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas dels Comptes Anuals corresponents al exercici 2023, decisió i aprovació en el seu cas de la distribució dels resultats.
Segon. Delegació de facultats.
Tercer. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta i nomenament d'interventors per a la signatura i l'aprovació.
JUNTA EXTRAORDINÀRIA:
Primer. Nomenament d’Auditors de Comptes per l’exercici 2024.
Segon. Nomenament del nou Consell d’Administració.
Tercer. Delegació de facultats.

Quarta. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la Junta i nomenament d'Interventors per a la seva signatura i aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com, si escau, l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes.

Així mateix es fa constar que els accionistes també podran exercitar els drets previstos als articles 93 i 196 de la LSC.


Girona, 27 de març de 2024

Firmat: El Sr. President del Consell de Administració
Sr. Lluís Coromina Isern