Bus InterurbàBus Interurbà

Esquí Bus Esquí Bus

Bici Bus Bici Bus

1 / 642

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A.

Per unanimitat el Consell d'Administració celebrat el dia 31 d'agost de 2020, a les 16 hores, s'acorda convocar els accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que tindrà lloc al domicili social de la nostra companyia situat en Carrer Sardenya , nº 16 de Girona -17007-, per al proper dia 27 d'OCTUBRE dE 2020 A les 16: 30H. en primera convocatòria i si fos necessari, en segona convocatòria per al dia següent a la mateixa hora i lloc, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 19/2020, de 26 de maig de 2020, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de l'COVID 2019, disposició final vuitena, apartat QUATRE, en el qual es modifica l'apartat nº 5 de l'article 40, que estableix que la Junta General ordinària es reunirà dins dels dos mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals, termini que finalitza el proper 1 de novembre de l'any 2020, sota el següent


ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA:

Primer.- Explicació i examen dels comptes anuals, i si escau aprovació de la gestió social. Aprovació, si escau dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2019, decisió i aprovació, si s'escau de l'aplicació de resultats.

Segon.- Delegació de facultats.

Tercer.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la Junta i nomenament d'Interventors per a la seva signatura i aprovació.


JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer.- Nomenament d'auditors de comptes per a l'exercici 2020.

Segon.- Delegació de facultats.

Tercer.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la Junta i nomenament d'Interventors per a la seva signatura i aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com, si s'escau l'Informe de Gestió i l'Informe de l'auditor de comptes.
Així mateix es fa constar que els accionistes també podran exercir els drets previstos en els articles 93 i 196 de la LSC.

Girona, 21 de setembre de 2020

Signat. El President de Consell d'Administració
Sr. Lluís Coromina Isern